ON LINE ŠOLA RAČUNOVODSTVA V JAVNEM SEKTORJU, v dveh modulih, 1. in 2. junij 2023

Akademija za management in projektno vodenje vas z vsem spoštovanjem Vabi na spletni dogodek z aktualno vsebino

ON LINE ŠOLA RAČUNOVODSTVA V JAVNEM SEKTORJU, v dveh modulih
 
10% popust za prijave do vključno 8. maja 2023
 
 
TERMINI
A. 1. junij 2023, od 10:00  do 13.30 ure, 1. MODUL,  spletni dogodek
B. 2. junij 2023, od 10:00  do 13.30 ure, 2. MODUL, spletni dogodek
 
PREDAVATELJICA
MAJDA GOMINŠEK, dipl. ekonomistka, predavateljica in  finančna svetovalka z dolgoletnimi izkušnjami na področju računovodenja v javnem sektorju
 
NAMEN

Šola je namenjena računovodskim delavcem pri pravnih osebah javnega sektorja. Program šole zajema na eni strani splošna in posebna pravila, pripoznavanja, merjenja, vrednotenja posameznih računovodskih kategorij določenih in drugih uporabnikov enotnega kontnega načrta, na drugi strani pa ločeno izkazovanje knjiženja za določene in druge uporabnike na praktičnih primerih.

 • Poglobili  boste zakonske posebnosti in novosti na tem področju ter jih implementirali v svoje delo
 • Obvladali boste računovodski in davčni vidik javne in tržne dejavnosti pri proračunskem uporabniku
 • Znali boste knjižiti najpogostejše poslovne dogodke 
 • Osvežili boste oproščene dejavnosti v javnem sektorju
 • Spoznali boste posebnosti knjiženja pri proračunskih uporabnikih
 • Pravilno boste vodili davčne evidence in obračun DDV
 • Drugo
 
PROGRAM

1. MODUL, 1. j unij 2023, od 10.00 do 13.30 ure

 • Računovodski predpisi za javni sektor, pravilnik o računovodstvu, pravila knjiženja po načelu poslovnega dogodka in načelu denarnega toka, uskladitev računovodskih postavk navznoter in navzven, priprava letnega poročila, priprava finančnega načrta, upoštevanje pravil skrbnega računovodenja
 • Računovodske postavke sredstev v bilanci stanja, opredmetena osnovna in neopredmetena sredstva, drobni inventar, naložbene nepremičnine, najemi, vlaganja v tuja osnovna sredstva, denarna sredstva, finančne naložbe, zaloge, terjatve, obveznosti, aktivne časovne razmejitve, rezervacije
 • Prihodki in odhodki po vrstah in povezava med knjiženjem po poslovnem dogodku in po denarnem toku, priprava podatkov za izkaze prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti
 • Knjiženje stroškov: stroški materiala in stroški storitev po vrstah (opredelitev pojmov, razvrščanje stroškov materiala in storitev, pripoznavanje in računovodsko merjenje stroškov materiala in storitev: stroški materiala in drobnega inventarja, stroški reprezentance in zavarovanja, povračila stroškov zaposlenim, stroški po pogodbah za opravljeno delo, stroški vzdrževanja, najemnine, stroški reklame in reprezentance, stroški študentskega dela ter drugi stroški in drugi odhodki)
 • Obračun stroškov dela ter drugih prejemkov iz delovnega razmerja ( opredelitev pojmov, razvrščanje stroškov dela in stroškov povračil: stroški dela, povračila stroškov dela, obračun dajatev, pripoznavanje in merjenje stroškov dela in stroškov povračil: obračun in knjiženje stroškov plač, obračun in knjiženje stroškov povračil)

 
2. MODUL, 2. junij  2023, od 10.00 do 13.30 ure

 • Ugotovitev rezultata poslovanja, davčni obračun za javne zavode glede na Pravilnik o pridobitni in nepridobitni dejavnosti
 • Končno knjiženje rezultata za javni sektor v primeru pozitivnega oz. negativnega presežka,
 • Načini pokrivanja presežka odhodkov nad prihodki
 • Poraba presežka prihodkov nad odhodki
 • Posebnosti davčnega obračuna glede na pravilnik o pridobitni in nepridobitni dejavnosti
 • Ugotavljanje davčne osnove, koriščenje davčnih olajšav
 • Knjiženje morebitne obveznosti za davek od dohodka pravnih oseb
 • Letno poročilo in pojasnila k računovodskim izkazom (opredelitev pojmov,oddaja in vsebina letnega poročila, računovodsko poročilo, poslovno poročilo, zaključni račun proračuna
 • Oblike bilance stanja za zunanje poslovno poročanje
 • Oblika izkaza poslovnega izida za zunanje poslovno poročanje
 • Vidik ugotavljanja notranjega revizorja: najpogostejše napake, pomanjkljivost kontrol, posledice opuščanja upoštevanja predpisov, vzpostavitev notranjih kontrol, ki so priporočene za to, da je računovodstvo in poslovanje v skladu s predpisi, ekonomično in učinkovito.

VPRAŠANJA IN ODGOVORI

Veseli bomo tudi vaših pisnih vprašanj na elektronski naslov: evrohisa@siol.net
 
GRADIVO
Udeleženci boste prejeli gradivo v elektronski obliki.
 
SEMINAR JE NAMENJEN 
• Izobraževanje priporočamo računovodjem v javnem sektorju, vodjem računovodskih servisov, ki vodijo računovodstvo za javne zavode, strokovnim svetovalcem v javnem sektorju in vsem, ki potrebujejo znanja za delo
v računovodstvu javnega sektorja
• Računovodskim službam  javnem sektorju
• Računovodjem in ekonomistom, referentom
• Knjigovodjem – likvidatorjem plač,
• Kadrovskim delavcem ter
• drugim delavcem, ki se pri svojem delu srečujejo s tematiko.
KOTIZACIJA
Kotizacija za udeležbo na dvodnevnem spletnem dogodku z 10% popustom znaša 305,10 evrov + DDV

POPUSTI

 • 10% popust za prijave do vključno 29. maja 2023
 • 10% dodatni popust za 2 ali več udeležencev iz iste organizacije
Cena vključuje predavanje strokovnjakinje , strokovno gradivo v  elektronski obliki in potrdilo o udeležbi.
Na voljo bo videoposnetek.

 

PRIJAVA
Elektronska prijava: http://www.evropska-svetovalnica.com –  PRIJAVA
Skenirano prijavnico lahko pošljete po e-pošti: evrohisa@siol.net
Prijave  sprejemamo do dne pred izvedbo seminarja.
Odjave sprejemamo v pisni obliki do treh delovni dni pred izvedbo seminarja. 
 
PLAČILO
Kotizacijo nakažite na transakcijski račun:  
SI56 1914 0501 2239 615, sklic na 00 0102062023, 
(TRR odprt pri DBS d.d., Ljubljana)
Akademija za management in projektno vodenje, Kunaverjeva ulica 9, 1000 Ljubljana 
Davčna številka: SI80886914.  Potrdilo o plačilu prinesite s seboj.
 
INFORMACIJE
Za vse dodatne informacije nas lahko pokličete na telefonsko  številko: 
051 317 357 ali pa nam pišite in pošljite vaša vprašanja po e-pošti:evrohisa@siol.net

More information

 • Location: spletni seminar preko ZOOM-a
 • Type of Event: Seminar/Advanced Training, Webinar
 • Target Group:

  Izobraževanje priporočamo računovodjem v javnem sektorju, vodjem računovodskih servisov, ki vodijo računovodstvo za javne zavode, strokovnim svetovalcem v javnem sektorju in vsem, ki potrebujejo znanja za delo
  v računovodstvu javnega sektorja
  • Računovodskim službam javnem sektorju
  • Računovodjem in ekonomistom, referentom
  • Knjigovodjem – likvidatorjem plač,
  • Kadrovskim delavcem ter
  • drugim delavcem, ki se pri svojem delu srečujejo s tematiko.

Hourly Schedule

New Day

Organizer

Akademija za management in projektno vodenje
Phone
(0)51 317 357
Email
prijava@evropska-svetovalnica.com
Website
https://www.evropska-svetovalnica.com

Labels

VIRTUAL EVENT

Location

Slovenian

Date

Jun 01 - 02 2023

Time

10:00 am - 1:30 pm

Local Time

 • Timezone: America/New_York
 • Date: Jun 01 - 02 2023
 • Time: 4:00 am - 7:30 am

Cost

€372.22
Category

Did you attend the event?

Click on a star to rate it!

Average rating 5 / 5. Vote count: 1

No votes so far! Be the first to rate this event.