Pravno obvestilo

  1. SPLOŠNO

1.1. Za namene tega Pravnega obvestila pojem spletna stran pomeni skup podstrani na URL naslovu: https://www.thebestseminars.com

 1.2. S spletno stranjo upravlja Life Learning Academia, podjetje za certificiranje, izobraževanje in vzpostavljanje procesov, d.o.o., Savska cesta 1, 1230 Domžale, matična št. 3638308000, ID številka za DDV SI 16668324 (v nadaljevanju: LLA)

1.3. Pravno obvestilo določa način uporabe spletne strani in storitev, ki jih preko spletne strani ponuja LLA ter določa pravice in obveznosti uporabnika in LLA.

1.4. S klikom na: »Strinjam se«, ki se pokaže ob prvi registraciji uporabnika oz. ob prvem vpisu v uporabniški račun od dne začetka veljavnosti tega Pravnega obvestila, ter z vso nadaljnjo uporabo spletne stran, uporabnik soglaša z uporabo določb vsakokratnega Pravnega obvestila.

1.5. Vse pravice so pridržane. Informacije in gradiva na spletni strani so zaščitena s pravicami intelektualne lastnine LLA ali s pravicami intelektualne lastnine pravnih subjektov, katerih vsebine so vključene v spletno stran.

 

  1. UPORABNIKI

     

2.1. Uporabniki spletne strani in storitev, ki jih nudi LLA, so zasebni uporabniki in poslovni uporabniki, ki na spletni strani izberejo želeno naročnino, opravijo registracijo in ustvarijo uporabniški račun.

Spletna stran omogoče sklenitev različnih naročnin, katerih pogoji se lahko spreminjajo. Za čas zakupa naročnine, ostanejo pravice uporabnika takšne, kot so bile opredeljene ob zakupu. Naročnik, ki se odloči za paket celoletne ali trimesečne naročnine, mora plačati vse zaporedne obroke (12 zaporednih obrokov ali 3 zaporedne obroke) in se lahko odjavi le po preteku tega obdobja. 

2.2. Zasebni uporabniki so fizične in pravne osebe, ki spletno stran in storitve, ki jih nudi LLA uporabljajo izključno za lastno rabo in ne v smislu opravljanja dejavnosti ponudbe in prodaje seminarjev in drugih storitev ali pravic, ki se prodajajo na spletni strani.

2.3. Poslovni uporabniki so fizične in pravne osebe, ki spletno stran in storitve, ki jih nudi LLA, uporabljajo za opravljanje registrirane oz. pridobitne dejavnosti. Skladno z določili členov Zakona, ki velja v državi iz katere izhaja naročnik –  o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno, izjavljamo, da imamo dejavnost, vsebina katere se nanaša na objavo oglasa, opredeljeno v ustanovitvenem aktu oziroma vpisano v uradni ali sodni register.

2.4. Zasebni uporabniki in poslovni uporabniki se lahko skupno označujejo z izrazom »uporabniki«, v tistih primerih, ko veljajo enaka pravila tako za zasebne, kot za poslovne uporabnike.

2.5. Obiskovalci spletne strani so fizične ali pravne osebe, ki na spletni strani ne ustvarijo uporabniškega računa in imajo zato na voljo omejen obseg storitev, ki jih nudi  LLA.

2.6. V primeru, da se želi poslovni uporabnik odjaviti pred zaključkom obdobja, ki ga je že plačal za izbrani paket, ob odjavi ni upravičen do povračila že plačanega zneska za določeno obdobje/izbrani paket.

2.7. S prekinitvijo naročnine (cancel) se takoj prekine dostop do portala in možnost vnašanja seminarjev. Objavljeni seminarji se izbrišejo v roku 24 ur.

 

  1. OGLASI

3.1. Uporabniki lahko na spletni strani objavijo oglase, ki so namenjeni neposredni prodaji konkretnih seminarjev in/ali drugih storitev (delavnice, conference, webinarji, posveti, kongresi), ki se prodajajo na spletni strani.

3.2. Uporabniki oddajo oglas preko standardiziranega in vnaprej pripravljenega obrazca, dostopnega na spletni strani, v katerega vnesejo zahtevane podatke. Oglas mora biti v angleškem jeziku.

 3.3. Oglas/objava, ki jo oddajo pravne osebe, je objavljen v skladu s podpisanim dogovorom in se lahko po izteku podaljša, tako da se podaljša registracija/naročnina. Pravna oseba pred iztekom prejme s strani LLA opomnik o izteku. Če pravna oseba naročnino podaljša, ostanejo vse vsebine objavljene in ostaja možnost dodajanja novih. V nasprotnem primeru pa se vse objavljene vsebine trajno izbrišejo in niso več na voljo v roku 24 ur.

3.4. Uporabnik jamči za pravilnost, točnost, resničnost in ažurnost posredovanih podatkov. Za celotno vsebino oglasa, vključno s posredovanimi fotografijami, objavljeno ceno, ter navedbo pravilnih kontaktnih podatkov odgovarja izključno uporabnik oz. oseba, ki v imenu uporabnika odda oglas v objavo.

3.5. LLA ne prevzema odgovornosti za resničnost objavljenih podatkov, niti podatkov, ki jih vpisujejo uporabniki. Vsak dogovor o nakupu/prodaji blaga oz. storitve, objavljene na spletni strani, je dogovor zgolj med kupcem in uporabnikom, ki blago oz. storitev prodaja, in ne povzroči nikakršnega posrednega ali neposrednega pogodbenega odnosa med kupcem, uporabnikom kot prodajalcem ter LLA.

3.6. LLA si pridržuje pravico do dodatnega preverjanja oglasa pred njegovo objavo, zavrnitve objave oglasa, izbrisa ali blokade objave celotne vsebine ali kateregakoli dela oglasa, ali spremembe rubrike objave oglasa, v kolikor je ta neprimeren, vsebinsko sporen, zavajajoč, objavljen v neustrezni rubriki, ali kakorkoli neprimeren za objavo po kriteriju uredništva spletne strani. LLA si prav tako pridržuje pravico do omejitve števila ali tempa objav, v kolikor so objave v nasprotju s pravnim obvestilom, ali iz katerihkoli drugih razlogov po oceni uredništva.

3.7. Tipični splošni primeri nepravilnosti pri objavi oglasa: – objava vsebinsko neustreznega oglasa – oglaševanje, ki predstavlja kršitev Zakona o preprečevanju dela na črno – oglas z vsebino KUPIM, IŠČEM, NAJAMEM (objava takšnega oglasa NI dopustna) – oglas, ki ni objavljen v agleškem jeziku – oglas, ki vsebuje versko ali politično obarvano vsebino, ali prikazuje verske ali politične simbole – oglas, ki kakorkoli nasprotuje veljavni zakonodaji. Tipični primeri nepravilnosti pri objavi ali vpisu kontaktnih ali uporabniških podatkov: – objava podatkov o naročniku objave, ki so neresnični, nepravilni, nepopolni, ali kontakt ni dosegljiv – objava kontaktnih podatkovi kjerkoli, razen v polju za vpis kontaktnih podatkov (telefon, email) (npr. v nazivu oglasa, v polju Opomba, v nazivu prodajalca.)

– registracija posameznika, čeprav gre za pravno ali fizično osebo z registrirano dejavnostjo

– podvojena (ali večkratna) registracija istega uporabnika (fizične osebe).

Tipični primeri nepravilne cene:

– oglas, ki privzeto nima objavljene končne maloprodajne cene (MPC)

– oglas z zavajajočo ceno (NI objavljena končna maloprodajna cena z vključenim DDV in DMV)

– oglas, ki namesto končne MPC prikazuje samo višino popusta

– oglas, ki namesto končne cene MPC prikazuje le osnovno ceno, ki ne vključuje obveznih plačil ob nakupu (npr. transport, nočitve…)

– cena mora veljati za konkretno oglaševano izobraževanje, ne pa za splošno ponudbo (kot je npr. “že od…..”)

Ostali primeri spornih objav:

– oglas z neprimerno ali avtorsko sporno fotografijo (primer: kopiranje fotografije iz drugega medija ali iz oglasa drugega ponudnika)

– vsebinsko neprimeren oglas (npr.: izobraževanje za rokovanje s pripomočki za orožje, izobraževanje za vohunjenje ipd.)

– podvajanje oglasa iste vsebine (npr. oglas za isto izobraževanje objavljen istočasno večkrat),

– večkratno ponavljajoče objavljanje istega oglasa (primer: isti oglas objavljen vsakih nekaj ur ali vsak dan ponovno, stari oglas pa ob tem odstranjen),

– oglas, ki ne ponuja enoznačno določenega posamezne storitve/artikla (primer: oglaševanje splošne prodajne akcije, splošno oglaševanje, več oglasov v enem…)

– oglas, ki v osnovni (prvi) fotografiji predstavlja splošno objavo, in ne posamične ponudbe v oglasu (primer: oglaševanje storitve, splošno oglaševanje spletne trgovine…),

– oglaševanje spornih storitev in izdelkov (primer: piratski izdelki, kopije izdelkov, kloni, ponaredki…)

– oglas, ki v vsebini ali opombah komentira ponudbe drugih oglasov ali oglaševalcev

– oglas ki v opisu vsebuje avtomatične preusmeritvene kode

– oglas za ponudbo, ki ni več aktualna (npr. že izveden seminar/dogodek).

Tipični primeri nepravilnosti objav zaradi izbire napačne rubrike ali kategorije objave:

– oglasi raznih prevodov ali  lektoriranja v katerikoli rubriki, razen v rubriki DODATNA PONUDBA

– oglasi razne računalniške in druge opreme in orodij, ki ne predstavljajo izobraževalnih vsebin in se prodajajo zgolj kot produkti ali njihova dodatna oprema,

Tehnična pomoč oz. navodila za uporabo, so uporabnikom dostopna na spletni povezavi: https://www.thebestseminars.com/how-to-register/

3.9. LLA si pridržuje pravico, da blokado ali izbris oglasa sporne vsebine zaračuna po veljavnem ceniku, ki je sestavni del tega Pravnega obvestila in je dostopen na spletni povezavi: www.thebestseminars.com. V primeru da je bila objava zaračunana, oglas pa je bila blokiran ali izbrisan iz objave, uporabnik ni upravičen do povrnitve plačila objave.

3.10. Uporabnik z oddajo oglasa prevzema kazensko in odškodninsko odgovornost, povezano z oddajo, urejanjem, brisanjem in vsebino celotnega oglasa ali kateregakoli dela vsebine oglasa.

 

  1. CENA IN PLAČILNI POGOJI

4.1. Uporaba spletne strani in storitev, ki jih nudi LLA je za poslovne uporabnike plačljiva glede na veljavni cenik, ki je sestavni del tega Pravnega obvestila in je dostopen na spletni povezavi: www.thebestseminars.com/price-list.

4.2. Pričetek naročniškega razmerja: V primeru registracije poslovnega uporabnika, kjer LLA prejme potrjeno ponudbo/izbrani paket sodelovanja, potrdilo o plačilu  ali plačilo na TRR, velja uradni pričetek oz. obračun oglaševanja. Le to se podaljša, če naročnik podaljša naročnino in ponovno vplača znesek glede na izbrani paket. Prekinitev naročniškega razmerja se šteje kadar naročnik ne podaljša gostovanja svojih ponudb na strani www.thebestseminars.com.

4.3. LLA si pridržuje pravico do takojšnje zavrnitve ali izbrisa objave oglase ali do zavrnitve dostopa do uporabniškega računa v primeru zamude pri plačilu za objave izobraževalnih vsebin. V omenjenem primeru si LLA pridržuje tudi pravico do takojšnje prekinitve naročniškega razmerja z neplačnikom ter do zavrnitve objave oglasa ali zavrnitve dostopa do uporabniškega računa uporabniku, ki ima evidentirano pomanjkanje sredstev na računu v Evidenci o neporavnanih obveznostih Banke Slovenije. LLA si pridržuje tudi pravico do zavrnitve registracije uporabnika, ali registracije s predplačilom za najmanj 4 mesečno obdobje, za trgovca ki je preko povezanih družb (isti so-ustanovitelji, družbeniki, odgovorne osebe, kontaktne osebe, kontaktni podatki…) že oglaševal na spletni strani, obveznosti pa ni v celoti poravnal, ali na podlagi individualne ocene, bonitet, neevidentiranega TRR, zgodovine uporabnika, ali iz kateregakoli razloga po oceni LLA.

 

  1. NEDOPUSTNA UPORABA SPLETNE STRANI IN STORITEV

5.1. Za nedopustno uporabo spletne strani se šteje zlasti:

– poskus pridobitve in uporabe dostopa, ki je bil dodeljen drugemu uporabniku

– podvojena registracija istega zasebnega uporabnika

– posredovanje lastnih dostopnih podatkov tretjim osebam

– namerno motenje in onemogočanje dela drugih uporabnikov omrežja

– uničevanje in spreminjanje podatkov, ki so v lasti drugih uporabnikov

– kršenje tajnosti ali objava podatkov, ki so v lasti drugih uporabnikov

– uporaba podatkov, objavljenih na spletni strani, v komercialne ali nekomercialne namene, v kolikor to ni izrecno dovoljeno na podlagi pisnega dogovora (primer: zloraba email naslovov, kopiranje vsebine ali dela vsebine oz. oglasa…)

– objava in pošiljanje podatkov, ki kršijo avtorske pravice – ustvarjanje, pošiljanje ali objavljanje podatkov z žaljivo, neprimerno ali pornografsko vsebino

– posredovanje lažnih ali zavajajočih osebnih in drugih podatkov pri oddaji / urejanju oglasne vsebine

– uporaba programov ali postopkov, katerih namen ali posledica je krnenje integritete in stabilnega delovanja računalnika, računalniškega sistema ali omrežja.

– uporaba raznih programov, aplikacij tretjih oseb, ali programskih nadgradenj brskalnikov, uporabljenih za dostop do vsebine (podatkov) ali avtomatizirano urejanje vsebine (podatkov) na spletni strani www.thebestseminars.com (npr. črpanje podatkov v source code obliki, page oz. screen scraping, auto form filler oz. avtomatično izpolnjevanje podatkov ipd…)

– vsaka uporaba, ki nasprotuje namenu za katerega je spletna stran narejena in kot to izhaja iz tega Pravnega obvestila.

5.3. Uporaba spletne strani v nasprotju s pravili, določenimi v tem Pravnem obvestilu ali na nezakonit način je strogo prepovedana. V primeru dvoma o dopustnosti uporabe spletne strani, se vsakršna uporaba, ki ni izrecno dovoljena s strani LLA šteje za nedopustno.

 

  1. AVTORSKE PRAVICE

6.1. Oglas na spletni strani predstavlja vsebino in informacije, ki so vsebinsko standardizirane. S pomočjo različnih aplikacij je prikaz podatkov v oglasu poenoten, prikaz fotografij optimiziran, podatki pa so razvrščeni na tak način, da v primerjavi s posameznimi vnosnimi podatki pred oblikovanjem oglasa pridobijo dodatno vrednost. Uporabnik se strinja, da LLA, s trenutkom oblikovanja oglasa, na oglasu pridobi avtorske pravice. Prav tako LLA na oglasu uživa izključno pravico objave in distribucije vsebine oglasa, posameznega dela oglasa ali fotografije. Uporabnik zagotavlja, da je izključni avtor tekstov in fotografij, ki jih objavi v oglasnem sporočilu in jih neodplačno in izključno za obdobje 12 mesecev prenaša na LLA v obsegu, ki le-temu dovoljuje, da jih hrani, obdeluje, predeluje in objavlja na spletni strani na način, ki je razviden iz teh splošnih pogojev in uporablja skladno z nameni oglaševanja na vseh teritorijih. Prav tako uporabnik izrecno in nepreklicno dovoljuje LLA, da te pravice v celotnem pridobljenem obsegu prenaša na tretje osebe, ki lahko te oglase reproducirajo in predstavljajo javnosti na poljubne načine (preko računalnika, tiska…).

6.2. Kopiranje, distribuiranje, ponovno objavljanje, spreminjanje informacij in gradiv na spletni strani ali njihovo pošiljanje po pošti ter razširjanje na kakršenkoli drug način brez predhodnega pisnega dovoljenja LLA, je prepovedano. Prav tako je prepovedana uporaba kateregakoli elementa spletne strani za kakršnekoli namene, razen za lastno nekomercialno rabo.

6.3. Uporabnik se strinja, da se v izogib nepooblaščenemu kopiranju vse fotografije, objavljene na spletni strani, označijo z oznako Copyright (C) www.thebestseminars.com ali s kakršnokoli drugo oznako, ki jo za ta namen uporabi LLA.

6.4. Poslovni uporabniki imajo v času veljavnega naročniškega razmerja z LLA pravico uporabljati vsebino, ki prikazuje njihove oglase, na način prikaza na svoji uradni spletni strani ali v obliki tiskanega izpisa na svojem prodajnem mestu na sedežu podjetja.

6.5. Uporabniki se zavezujejo spoštovati avtorske pravice in pravice intelektualne lastnine, ki varujejo katerikoli element, objavljen na spletni strani.

 

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

7.1. Določila, vezana na varstvo osebnih podatkov uporabnikov spletne strani www.thebestseminars.com  so uporabniku zaradi preglednosti na voljo ločeno, na naslovu

 

  1. OMEJITEV ODGOVORNOSTI

8.1. LLA ne prevzema nikakršne odgovornosti za zagotavljanje pravilnosti, točnosti, ažurnosti in popolnosti oglasov, objavljenih na spletni strani. Vse informacije, gradiva in podatki na spletni strani so informativne narave.

8.2. LLA ne odgovarja za obliko in vsebino spletnih strani, ki so na kakršenkoli način povezane s spletno stranjo. Pri obisku in uporabi povezanih spletnih strani je odgovornost družbe LLA za vse primere izključena.

8.3. LLA se trudi za optimalno delovanje spletne strani, vendar ne prevzema odgovornosti za njeno nemoteno uporabo. Uporabniki in obiskovalci uporabljajo in obiskujejo spletno stran na lastno odgovornost. Niti LLA, niti katerakoli druga fizična ali pravna oseba, ki je sodelovala pri ustvarjanju, nastanku in izdelavi spletne strani ali še sodeluje pri njenih nadgradnjah, novih informacijah in gradivih, ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi izhajala iz dostopa, uporabe ali nezmožnosti uporabe informacij, gradiv ter oglasov na spletni strani ali za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti vsebini oglasov. LLA ni odgovorna za morebitne poškodbe (vključno tiste, ki jih povzročijo virusi) računalniške opreme, mobilnih telefonov ali katerekoli druge aplikacije, ki bi nastale zaradi uporabe spletne strani.

8.4. LLA ni odgovorna za morebitno škodo kakršnekoli vrste, ki bi utegnila nastati zaradi uporabe ali nezmožnosti uporabe spletne strani.

 

  1. KONČNE DOLOČBE

9.1. Pravno obvestilo lahko LLA kadarkoli spremeni, pri čemer je to za uporabnike zavezujoče v vsakokrat veljavni vsebini.

 9.2. LLA lahko spletno stran spremeni kadarkoli in brez predhodnega obvestila, pri čemer ne prevzema odgovornosti za posledice teh sprememb. Uporabnik in obiskovalec z uporabo spletne strani soglašata z njenimi spremembami oz. v nasprotnem primeru prenehata z njeno nadaljnjo uporabo.

9.3. Pravno obvestilo stopi v veljavo dne 15.09.2021 in velja do preklica oz. sprememb.